Integritetspolicy

ARTIKEL 1: INLEDNING

Denna integritetspolicy syftar till att informera användarna av webbplatsen:

Om hur deras personuppgifter samlas in. Personuppgifter anses vara all information som gör det möjligt att identifiera en användare. I detta avseende kan det vara: namn och efternamn, ålder, postadress eller e-postadress, plats eller IP-adress (inte en uttömmande lista);

Om de rättigheter de har avseende dessa uppgifter;

Om den person som är ansvarig för behandlingen av de insamlade och behandlade personuppgifterna;

Om mottagarna av dessa personuppgifter;

Om webbplatsens policy för cookies.

Denna policy kompletterar de rättsliga meddelandena och Användarvillkoren som användarna kan konsultera på följande adress:

https://racket-trip.com/fr/terms-of-use https://racket-trip.com/fr/legal-notice

ARTIKEL 2: PRINCIPER FÖR INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 behandlas personuppgifter:

På ett lagligt, rättvist och transparent sätt i förhållande till den registrerade;

Insamlade för specifika, uttryckligen angivna och legitima syften (se Artikel 3.1 i denna policy), och får inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften;

Adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas;

Korrekta och, vid behov, uppdaterade. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att omedelbart radera eller rätta personuppgifter som är felaktiga, med avseende på de syften för vilka de behandlas;

Bevarade i en form som möjliggör identifiering av registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna behandlas;

Behandlade på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för de insamlade uppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot förlust, förstörelse eller skada, genom lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Behandlingen är endast laglig om, och i den mån, minst ett av följande villkor är uppfyllt:

Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås;

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som behandlingsansvarig är underkastad;

Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen;

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ingår i utövandet av den offentliga makt som har överförts till behandlingsansvarig;

Behandlingen är nödvändig för de ändamål som rör de legitima intressen som eftersträvas av den behandlingsansvarige eller av en tredje part, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifter, väger tyngre, särskilt när den registrerade är ett barn.

ARTIKEL 3: PERSONUPPGIFTER SOM INSAMLAS OCH BEHANDLAS I SAMBAND MED NAVIGERING PÅ WEBBPLATSEN

Artikel 3.1: Insamlade uppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med vår verksamhet är följande:

Namn

Efternamn

E-postadress

Adress (kan vara ofullständig)

Sport(er) som erbjuds vid behov

Sport(er) som utövas vid behov

Klubbens namn vid behov

Telefonnummer

Språk som talas vid behov

Sociala nätverk vid behov

Foton

Videor

Godkännande av användarvillkoren

Prenumerationstyp vid behov

Insamling och behandling av dessa uppgifter svarar mot följande syfte(n):

Registrering av deltagare

Registrering av yrkesverksamma

Hantering av registreringar på plattformen

Skapande/ändring/radering av kurs

Ändring/radering av bokningar av kurser

Hantering av partners

Hantering av professionell information på deras dedikerade sida

Hantering av betalningar

Kommunikation via meddelandetjänsten

Utskick av nyhetsbrev

Artikel 3.2: Insamlingsmetod för uppgifter

När du använder vår webbplats samlas automatiskt följande uppgifter in:

Navigationsväg

Andra personuppgifter samlas in när du utför följande operationer på plattformen:

Frågor ställda genom FAQ (namn + e-post)

Kommentarer på blogginlägg (namn + e-post)

De bevaras av den ansvariga för behandlingen under rimliga säkerhetsförhållanden, för en period av 1 år från datumet för den senaste interaktionen (exempel: sändning av ett nyhetsbrev).

Företaget kan behålla vissa personuppgifter längre än de angivna perioderna för att uppfylla sina lagliga eller regulatoriska skyldigheter.

Artikel 3.3: Datahosting

Webbplatsen Racket Trip är värd hos DigitalOcean, vars huvudkontor ligger på ZEKERINSTRAAT 17A, 1014 AMSTERDAM NEDERLÄNDERNA, med telefonnummer: +1 888 890 6714.

ARTIKEL 4: ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER OCH DATASKYDDSOMBUD

Artikel 4.1: Den ansvarige för uppgiftsbehandlingen

Personuppgifterna samlas in av SCAN-IMMO, handlande under handelsnamnet Racket Trip, ett SAS med ett kapital på 20.000€, registrerat i RCS de Versailles under nummer 531495778.

Den ansvarige för behandlingen av personuppgifter kan kontaktas via e-post: info@racket-trip.com

Artikel 4.2: Dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet för företaget eller den ansvarige är: Franck Binisti. E-post: info@racket-trip.com.

Om du anser att dina rättigheter "Informatik och friheter" inte respekteras efter att ha kontaktat oss, kan du skicka en information till CNIL.

ARTIKEL 5: ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER AVSEENDE INSAMLING OCH BEHANDLING AV UPPGIFTER

Varje användare som berörs av behandlingen av sina personuppgifter kan göra gällande följande rättigheter, enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 och Lagen om Informatik och Friheter (Lag 78-17 från den 6 januari 1978):

Rätt till tillgång, rättelse och rätt till radering av uppgifter (angivna respektive i artiklarna 15, 16 och 17 i GDPR);

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR);

Rätt till begränsning (artikel 18 i GDPR) och invändning mot uppgiftsbehandling (artikel 21 i GDPR);

Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatisk behandling;

Rätt att bestämma över uppgifternas öde efter döden;

Rätt att vända sig till den behöriga tillsynsmyndigheten (artikel 77 i GDPR).

För att utöva dina rättigheter, vänligen skicka ditt brev via e-post till info@racket-trip.com.

För att den ansvarige för uppgiftsbehandlingen ska kunna tillmötesgå din begäran, kan användaren behöva tillhandahålla viss information såsom: namn och efternamn, e-postadress samt konto-, personligt utrymme- eller prenumerationsnummer.

Besök cnil.fr för mer information om dina rättigheter.

ARTIKEL 6: VILLKOR FÖR ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

Webbplatsens utgivare Racket Trip förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra denna Policy för att säkerställa att den överensstämmer med gällande lag.

Eventuella ändringar kommer inte att påverka köp som tidigare gjorts på webbplatsen, vilka fortfarande omfattas av Policyn som gällde vid tidpunkten för köpet och som accepterades av användaren vid köpets bekräftelse.

Användaren uppmanas att bekanta sig med denna Policy varje gång han eller hon använder våra tjänster, utan att det är nödvändigt att formellt meddela honom eller henne.

Denna policy, publicerad den 20/03/2024, uppdaterades den 21/03/2024.